દેખો દુર્મતિ યહ સંસારકી
spacer
spacer
દેખો દુર્મતિ યહ સંસારકી ।
હરિ સો હીરા હાથ છાંડકે,
બાંધત પોટ વિકારકી ।।
જૂઠે સુખમેં ભુલ રહે હે,
સુધ વિસરી કિરતારકી ।
નાના વિધ કે કર્મ કમાયે,
ખબર નહી શિર ભારકી ।।
કોઉ ખેતી કોઉ વણજ ચાકરી,
કોઉ આશા હથીયારકી ।
અંધા ધૂધી ફિરત દશો દિશ,
ફુટી આંખ ગમારકી ।।
નરક જાનકે મારગ ચાલે,
સુન સુન વિપ્ર લબારકી ।
અપને હાથ ગલે મેં ડારત,
ફાંસી માયા જારકી ।।
બાર બાર પુકાર કરતહોં,
સુન હો સજ્જન હારકી ।
‘સુરદાસ’યહ વિનશ જાયગી,
દેહ છિનકમેં છારકી ।।
 
પ્રેષકઃ- શ્રીવલ્લભપાદપદ્મમિલિન્દ

 

 
copyright @ shrivallabhanugrah.com     Powered By: Kumbh Design Inc.