પ્રેમીનો પ્રલાપ
spacer
spacer

પ્રેષકઃ- મધુકર

તુમ બિનુ પ્યારે કહું સુખ નાંહી ।
ભટક્યો બહુત સ્વાદરસ લંપટ, ઠોર ઠોર જગમાંહી ।।1।।
પ્રથમ ચાવ કરી બહુત પિયારે, જાય જહાં લલચાને ।                     
તહાંસે ફિરિ એસોજીય ઉચટક, આવત ઉલટિ ઠીકાને ।।2।।
જિત દેખો તીત સ્વારથહીકી, નિરસ પુરાની બાતેં ।
અતિહી મલિન વ્યવહાર દેખિકે, ધૃણા આવતહે તાતેં ।।3।।
હીરા જીહિ સમુઝત સો, નિકસત કાચો કાચ પિયારે ।
યા વ્યહવાર નફા પાછે, પછિતાનો કહત પુકારે ।।4।।
સુંદર ચતુર રસિક અરૂ નેહી, જાનિ પ્રેમ જીત કીનો ।
તિત સ્વારથ અરૂ કારો ચિત, હમ ભલે સબહી લખીલીનો ।।5।।
સબગુણ હોયજુ પે તુમ નાહિ, તૌ બિનુ લૌન રસોઈ ।
તાહી સો જહાજ પંછી સમ ગયો, અહો મન હોઈ ।।6।।
અપને ઓર પરાયે સબહી, જદપિ નેહ અતિ લાવે ।
પે તિનસો સંતોષ હોત નાહી, બહુ અચરજ જીય આવે ।।7।।
જાનત ભલે તુમ્હારે બિન સબ, બીતત હે યહ શ્વાસે ।
“હરિશ્ર્ચંદ્ર”નહી છુટત તોઉ યહ, કઠીન મોહકી ફાંસે ।।8।।

 

 
copyright @ shrivallabhanugrah.com     Powered By: Kumbh Design Inc.