પ્રતિષ્ઠાના ચાહકોને
spacer
spacer

- પ્રેક્ષક : શ્રીવલ્લભપાદપદ્મમિલિન્દ

ધીક વો ખાખ ફકીરી,
દીલસે ચાહ ન છુટી,
માન બડાઈ જબતે પાઈ,
તબતે કીસ્મત ફૂટી.
પુરી વિપત્તિ મહંતાઈ આઈ,
પ્રીત શ્યામસો ટૂટી,
મીલે રસિક જબ નંદ દુલારો,
સંજીવનિ રસ બુટી.
જીતે જીય મર જાય કરે ન તનકી આશા ।
આશિક કા દિન રાત રહે શૂલી પે વાસા ।।
માન બડાઈ ખોય નિંદભર નાહીન સોના ।
તીલભર રક્ત ન માસ નહી આશિક કો રોના ।।
સમજ બુઝ દિલ ખોલ પ્યારે ।
આશિક હો કે સોના ક્યા ।।
જા નેનો સે નિંદ ગમાઈ ।
તકીયા લે બીછોના ક્યા ।।
રૂખે સુકે રામ રસ ટુકડા ।
ચીકના ઓર સલોના ક્યા ।।
‘નાગરીદાસ’ પ્રેમ કે મારગ ।
શિશ દિયા ફિર રોના ક્યા ।।

 

 
copyright @ shrivallabhanugrah.com     Powered By: Kumbh Design Inc.