દિવ્ય પ્રેમકા મહત્વ
spacer
spacer

સંકલન : મધુકર

જીસ પ્રેમ રસ ચાખા નહી, અમૃત પીયા તો ક્યા હુવા ।
જીસ ઇશ્કમેં શિર ના દિયા, જુગ જુગ જીયા તો ક્યા હુવા ।।
જોગી ઓર જંગમ બને, કપડા રંગાકર પહેનતે ।
વાકીફ નહી ઉસ હાલસે, કપડા રંગેતે ક્યા હુવા ।।
દેખી ગુલ્સતા વોહતા, મતલબ ન પાયા શેખકા ।
સારી કીતાબો યાદ કર, પઢ પઢ મુવા તો ક્યા હુવા ।।
કાજી ઓર હાજી બના, ફાજીલ બના તો ક્યા હુવા ।
દીલકા દીવાના ન બના, દાની બના તો કયા હુવા ।।
જબ ઇસ્કકે દરીયાવ મેં, ગરકાવ તું હોતા નહી ।
ગંગા, યમુના, ગોદાવરી, ન્હાતા ફીરા તો ક્યા હુવા ।।

 

 
copyright @ shrivallabhanugrah.com     Powered By: Kumbh Design Inc.