શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ પ્રણીત નવમ શીક્ષાપત્ર તાકો ભાવાર્થ
spacer
spacer

( શ્રી ગોપેશ્વરજી કૃત )

પ્રેષક – પ. ભ. પ્રાણજીવનદાસજી, ભાવનગરવાળઆ, મુ।. મથુરા.
- પ્રારમ્ભ -
અબ નવમ શિક્ષાપત્રમેં પ્રેમ આસક્તી વ્યસન કો નિરૂપણ પ્રથમ કરત હે. અષ્ટમ શિક્ષાપત્રમેં દિનતા કરિ નિઃસાધનતા હોય તે અનુભવ હોય એસે નિરૂપણ કિયો, સો રસાત્મક સ્વરૂપકો અનુભવ કોન પ્રકાર હોય, સો નવમ શિક્ષાપત્રમેં શ્રી હરિરાયચરણ આજ્ઞા કરત હે.
 
કદાનિજપતિઃ કૃષ્ણઃ સ્વવિંબં દર્શ યિષ્યતિ ।
બદ્ધ વદંશિખં નિલકું તલાવરળાનનમ્ ।।1।।
 
ભાવાર્થ – વિપ્રયોગમેં અનુભવ કરિકે શિખાતે લેકે ચરણારવિંદ તાંઈ સ્વરૂપકો નિરૂપણ કરત હે જો હમારે નિજપતિ શ્રીકૃષ્ણ તિનકો દર્શન કબહુ હમકો હોયગો ? અબ શ્રી હરિરાયજી “કદા” પદ કહે, જો કોઈ સમે તો એસો હતો જો મેરે નિજપતિ શ્રી કૃષ્ણ તિનકે હોં સમીપ હતો. અરૂ સેવા શ્રુંગાર આદિ કરત હતો. સ્વરૂપાનંદકો અનુભવ કરત હતો. અષ્ટપ્રહર શ્રી પ્રાણનાથજી કે સેવા સંબંધમેં સુખદ કાલ વિતત હતો. અબ એસો દુઃસહ કાલ પ્રાપ્ત ભયો હે જો મોસોં પ્રાણનાથકો દર્શન હું નહિં હોત-અરૂ સેવાહી નહિં હોત હે- અબ પ્રાણનાથ વિના યહ દુઃસહ કાલ મેં કેસે બિતાઉં ? યા સમય પ્રાણનાથ સંબંઘી સખીહુ (ભગવદીય) કોઈ મેરો પાસ નાહિં હે તોતેં અબ મેં કહા કરૂ ? અબ ફેરિ એસો શુભ સમય કબ આવેગો ? જો મોકોં ઈન નેત્રનસોં શ્રી પ્રાણનાથકી સેવા કરત-શ્રી મુખકો અવલોકન કરૂં. એસો કાલ આવેગો ? અરૂ અપને શ્રવણસોં પ્રાણનાથકે વચનામૃત સુનું, અરૂ હદયસે પ્રણનાથ મોકોં લગાવેંગે-અરૂ મેં પ્રાણનાથકી સેવા ધાયકે કરૂંગો, અરૂ સન્મુખ જોતે હી પ્રણાન કરૂંગો, એસો સમયો ફિર કબ આવેગો ? પરન્તું યહ દુઃસહ કાલ વિયોગરૂપ મોંકો પ્રાપ્ત ભયો હે સો મોકો કોન અપરાધતેં યહ દુઃસહ કાલ પ્રાપ્ત ભયોહે-મોસોં કોઈ બડો અપરાધ ભયો હે તાતેં શ્રી પ્રાણનાથજીને મેરો ત્યાગ કીયો હે.
 
અબ શ્રી હરિરાયજી કહત હે, જો મેરે નિજપતિ શ્રી કૃષ્ણ કેસે હે ? પરમ દયાલ હે, તાતેં મેરો અપરાધ ક્ષમા કરેગે, મોકોં ફેરિ દર્શન દેહિંગે યહ નિશ્ચય હે- સો કાહેતેં જો મેરે નિજપતિ હે. મેરો પાણીગ્રહણ કીયો હૈ તાતે મોકો વહ છોડેંગે નહી મેરો અપરાધ ક્ષમા કરેગે. સો કાહેતેં જો મેરો અંગીકાર કિયો હે સો દ્રઢ હે, તાતેં નીશ્ચે મોકોં દર્શન દે સુખદાન કરેંગે.
 
અબ શ્રી હરિરાયજી “નિજપતિ”પદ કહે, સો યાતેં જો આપ વ્રજભક્તનકે ભાવમેં મગ્ન ભયે હે, અરૂ અપનો દેહાનુસંધાન ભુલી ગયે હે. આપકો જો અલૌકિક સ્વરૂપ હે સો તો વ્રજભક્તનકે સ્વામિની ભાવાત્મક હે, તાતે શ્રી હરિરાયજીકે હદય મેં શ્રી સ્વામિનીભાવ સ્થિત ભયો હે. તાતેં “નિજપતિ” પદ કહે. અથવા શ્રી સ્વામિનીજીકે વિયોગ સમયકી ભાવના કરત કરત શ્રી સ્વામિનીભાવ શ્રી હરિરાય ચરણકે હદયમેં હદયારૂઢ ભયો હે, સો શ્રી સ્વામિની સ્વરૂપ હોય ગયે, તાતેં નિજપતિ પદ કહ્યો અથવા શ્રી કુમારિકાજી વિયોગ સમે શ્રીપ્રભુજીસોં પ્રાર્થના કરત કરત કહત હે, જો હે નિજપતિ શ્રીકૃષ્ણ ! કુમારિકાજી, કાત્યાયનીકું પ્રાર્થના કરત હે અરૂ અપુનો અભિષ્ટ માંગત હે જો “ નંદગોપ સુતં દેવી પતિંમે કુરૂતેનમઃ”યાતેં શ્રી કુમારિકાજીકો પતિભાવ મુખ્ય હે તાતેં શ્રી કુમારિકાજીકે વિયોગ સમેકે વચનકી સ્મૃતિ કરકેં શ્રી હરિરાયજી શ્રીકુમારિકાજીકે ભાવસોં કહત હે જો  “નિજપતિઃ કૃષ્ણ” અથવા શ્રી સ્વામિનીજી કે માનકે ઉત્તર ભાગમેં શ્રી પ્રભુજીસોં વિયોગ ભયો, સો મહા તીવ્ર વિરહ હે. તા સમેં શ્રી સ્વામિનીજી કહત હે જો “કદાનિજપતિ કૃષ્ણઃ” સો “કદા” પદ કરિકો કિતનેક કાલ માનો પ્રાણનાથ બિના બિતાગયે. તેસેઈ વિરહમેં કહે જો “કદા” હે નાથ એક સમો એસો હતો સો મેં શ્રી પ્રાણનાથ મેરે નિજપતિકોં મિલકેં નાના પ્રકારકે હાસ્ય વિનોદ કટાક્ષાદિક-અનેક વિલાસ સુખકો ભોગ કરત હતી અરૂ યા સમે મેરે પ્રાણનાથ વિના મેં અકેલી ભઈ હું. મેરે નિજપતિ વિના મહા દુઃખ પાવતહું, અબ પ્રાણનાથ બિના યહ દુઃસહ કાલ કેસે બિતાવું ? અબ ઓરહું મહા દુઃસહ કાલ મોકોં પ્રાપ્ત ભયોહે-સો અબ ફેરિ એસો શુભ કાલ કબ આવેગો જો મેરે નિજપતિ કૃષ્ણ આય કે દર્શન દેહિંગે ? એસો શુભ કાલ કોનસે સમે આવેગો ? અથવા શ્રી પ્રભુજી મોકોં ત્યાગતો નહિ કરેંગે ? કયોં જો મેરેતો વે નિજપતિ હે. સો મેરો પરિત્યાગ કબહું નહિ કરેગેં યહ નિશ્ચયાત્મક સિદ્ધાંત હૈ તાતે શ્રી સ્વામિનીજી કે વાક્ય હૈ કદા નિજપતિ કૃષ્ણઃ યહ નિજપતિ વાક્ય શ્રી સ્વામિનીજીકો હૈ તાતે શ્રી સ્વામિનીજીકે આવેશ તે શ્રી હરિરાયજી કહેજો । “કદા નિજ પતિઃ કૃષ્ણ” અથવા હરિરાયજી કે હૃદયમેં સદા વ્રજભક્તનકો ભાવ ભર્યો રહત હૈ સો ત્યાગ કેસે કરેંગે ?
 
શ્રીમહાપ્રભુજીકો તો યહ સ્વભાવીક ધર્મ હે-જો જીનકો અંગીકાર કરે તિનકો પરિત્યાગ કબહુ કરત નહિં-એસે શ્રી પ્રભુજીતો મેરે નિજપતિ હે. તાતેં મેરો પરિત્યાગ કબહું નાહિ કરેગે. યહ નીશ્ચયાત્મક સિદ્ધાન્ત હે. તાતેં શ્રી સ્વામિનીજી કે વાક્ય હે ‘કદા નિજપતિ કૃષ્ણઃ’ યહ નિજપતિ વાક્ય શ્રી સ્વામીનીજીકો હે તાતેં શ્રી સ્વામિનીજીકે આવેશતેં શ્રીહરિરાયજી કહે જો “કદા નિજપતિઃ કૃષ્ણઃ” શ્રીહરિરાયજીકે હદયમેં સદા વ્રજભક્તનકો ભાવ ભર્યો રહત હે. તથા શ્રી સ્વામિનીજી શ્રી હરિરાયજીકે હદયમેં બિરાજત હે. શ્રી સ્વામિનીજીકે ભાવમેં સદા શ્રીહરિરાયજીકો મન મગ્ન રહત હે. તાતેં અત્યંત વિરહતે ભીતર રસાત્મક ભાવ હતો. સો શ્રી સ્વામિનીજી ભાવતેં બાહીર પ્રગટ ભયો હે. વિરહ કરિ આંતરભાવ બાહિર ઉમગ્યો. તાતેં શ્રીહરિરાયજી અપને નિજપતિ કહે. અથવા બ્રહ્મસંબંધ કો સુમરન ભયો જો મોકોં શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુદ્વારા બ્રહ્મસંબંધ ભયો હે જો મેને તુલસી સર્મપી હે સો યહ સંબંધહું સત્ય સંકલ્પ હે, દ્રઢ હે. તા ભાવતેં શ્રી હરિરાયજી કહત હે જો “કદાનિજપતિઃ કૃષ્ણઃ” યા ભાવતેહું શ્રીકૃષ્ણ હમારે પતિ હે. સો શ્રી પ્રભુજી આપ અપુને નિજસ્વરૂપકો દર્શન કબ કરાવેંગે.
 
અબ શ્રી પ્રભુજી શ્રીકૃષ્ણ હમારે પતિ હે સો કેસે હે ? જો નખતેં શીખા પર્યંત વ્રજભક્ત દર્શન કરિ અનુભવ કરત હેં. તેસેઈ શ્રી હરિરાયજી વિરહ અવસ્થામેં વારંવાર મૂર્છા કરિ વ્યથીત હોય હે ઓર મૂર્છામેં સ્વરૂપકો ધ્યાન કરત હે. સો વૃન્દાવનમેં કિશોર અવસ્થામેં સદા બિરાજત હૈ ઓ કા હે તે જો વૃન્દાવન મેં શ્રી વ્રજભક્તનકે ભાવાત્મક શ્રી પ્રભુજી સદા કિશોર હૈ. વ્રજ ભક્ત હું કિશોર હૈ,  તાતેંકિશોર લીલામેં આસક્ત હે. તથા શ્રી સ્વામિનીજીહું નવ કિશોર હે તાતેં નવ કિશોર સ્વરૂપસો-સદા વૃન્દાવનમેં નાના પ્રકાર લીલા વિહાર કરત હે તાતેં શ્રી હરિરાયજી વ્રજભક્તનકે ભાવસોં ભાવિત હે. અરૂ શ્રી સ્વામિનીજી કે ભાવસું ભાવીત હે તાતેં કિશોર સ્વરૂપકો શ્રીહરિરાયજી વર્ણન કરત હે. સો કિશોર સ્વરૂપ જો પ્રભુજી તિનકે દર્શનકી અપેક્ષા પ્રતિક્ષણ કરત હે. સો શ્રી કૃષ્ણજીકો સ્વરૂપ કેસો હે ? કેવલ વ્રજભક્તનકે સુખદાનાર્થહી જીનકો પ્રાગટ્ય હે. એસે જો શ્રી પ્રભુજી, સો વૃન્દાવનમેં શ્રી સ્વામિનીજીકો ત્થા વ્રજભક્તનકો કેસો સ્વરૂપ ધારણ કરિકે સદા વિરહ રસદાન કરત હે.
 
અબ શ્રી હરિરાયજી અનુભવ વેદ્ય સ્વરૂપકો વર્ણન કરત હે, જો મેરે નિજપતિ શ્રીકૃષ્ણ કેસે હે ? “બર્હ શિખં” યાકો ભાવ જો બર્હ કહેતે મયુર, તિનકે પક્ષ-પંખ તાકે ગુચ્છાકો અનેક પંખ એકત્ર કરિ જુડો બાંધી કે તાકે મુકુટ સંવારકે મસ્તક ઉપર શીખાપે ધારણ કીયે હે. સો મુકુટ ધારણ કરિ વૈકો અભિપ્રાય તો યહ જો મુકુટ ધારણ કરિવેકો અભિપ્રાય તો યહ જો મુકુટકો શ્રૃંગાર હૈ સોતો શ્રી સ્વામિનીજીકુ રસદાન કરણાર્થ મુકુટ ધારણ કરત હૈ સો મુકુટ ધારણ કરિકે શ્રીસ્વામિનીજીકો પરમ અલૌકિક આધિદૈવીક કોટિ કામ રસરૂપ હોય, રતીરસ દાન કરણાર્થ મુકુટકો શ્રુંગાર કરિ રસદાન કરત હે. તેસેઈ મોપેં કૃપા કરિ મુખ્ય રસરૂપ સ્વરૂપસું મુકુટ ધારણ કરિ મોકોં કબ દર્શન દેંગે ? કબ રસદાન કરેંગે ? યહ પ્રતિક્ષા કરત હે. સો તો યાતે જો એકતો મોરકે પંખમેં અનેક ચિત્ર વિચિત્ર રંગનકી શોભા હે, તાતેં મુકુટકો ધારણ કરત હે. અથવા મોર હે સો ઉત્તમ પક્ષી હે. ઉર્ધ્વ રેતસ હે. અથવા મોરકું મોરનીકું રતિદાન જબ કરનો હોય તબ મયુર કલા પુરત હે, અન્યથા કલા નહિં પુરે હે. તથા મોર નૃત્યકલામેં બહુત ચતુર હે, ઈત્યાદિ ભાવસું મોર મુકુટ ધારણ કરત હે. જો મુકુટકો શીંગાર નિત્ય લીલાવિહાર સંબંધી હે. તાતેં શ્રી પ્રભુજી મોર મુકુટ ધારણ કરત હે. અરૂ મુકુટ ધારણ કરિકે શ્રી સ્વામિનીજી આદિ વ્રજભકતનકો રતિ રમણકી સુચના કરત હે. ઓર મુકુટમેં અનેક ચંદ્રીકા દે સો કલા પુરેકો ભાવ હે. અથવા ચંદ્રીકાકી પંકતી બાંધે હે, સો રાસરસણમેં અનેક વપુ શ્રી પ્રભુજી ધરે હે. અથવા અનેક ભક્તનકો મંડલ હે, તામેં શ્રી પ્રભુજી મોર મુકુટકો ધારણ કરિ બિરાજત હે, મધ્ય મંડલ સ્થિત હોય નૃત્ય કરત હે. અથવા મોર મુકુટ ધારણ કરકે કોટિ કામકો ઉદ્દીપન કર્તા હે. અથવા મુકુટ ધારણ કરકે કોટિ કામકો અનુભવ ભક્તનકો કરાવત હે. અથવા મોર પંખમેં ચાર પ્રકારકો રંગ હે. મધ્યમેં શ્યામ, તથા પીત, હર્યો, અરૂ લાલ, એ ચાર રંગ હે સો સ્યામ રંગ વર્ણકોતો શ્રી સ્વામિનીજી સદા નીલાંબર ધારણ કરત હે, તથા પીત વર્ણકે વસ્ત્ર શ્રી યમુનાજી ધારણ કરત હે. તથા હરે રંગકે વસ્ત્ર શ્રી કુમારિકાજી ધારણ કરત હે, તથા લાલ રંગકે વસ્ત્ર શ્રુતિરૂપા શ્રી ચંદ્રાવલીજી ધારણ કરત હે. તાતેં ચાર્યો યુથાધિપતિકે ભાવતેં શ્રી ઠાકુરજી મોર મુકુટ ધારણ કરત હે. તથા મોર પંખમેં અનેક રેખા હે. સો એક એક રેખામેં ચાર્યો રંગ ર્દશ્યમાન હોય હે. સો જેસે એક એક રેખાકે સમુદાય હે. તેસે અનેક ભક્તનકે મંડલ હે. તામેં એક એક મંડલમેં ચાર્યો રંગ ર્દશ્યમાન હોય હે. સો પીતવર્ણ મુખ્યાધિપતિ હે. અરૂ તીન રંગ ત્રીગુણાત્મક હે. પીત રંગ તો નિર્ગુણ હે, લાલ રંગ રજોગુણ હે, હર્યો રંગ તમોગુણ હે. સ્યામ રંગ સત્વગુણ હે. એસે અનેક મંડલવર્તી શ્રી પ્રભુજી હે. સો ચાર્યો ઓર મંડલાકાર ભક્ત હે. સ્યામરંગ શ્રી પ્રભુજીકો હે. તામેં અનુરાગરૂપ આરક્ત લાલ વર્ણ હે, અરૂ-સ્યામ પીત દોઉ એકત્ર ભયેતેં હર્યો રંગ હોત હે. સો અત્યંત ઉત્સાહ રૂપ હે. અથવા મોરપીચ્છાકો મુકુટ ધારણકો યહ કારણ હે જો દ્રષ્ટી દોષ નીવારણ કરિકેં કાર્યસિદ્ધ કરણાર્થ ધારણ કરત હે. તથા રસ ઉદ્દીપનાર્થ શ્રુંગારરૂપ મુકુટ ધારણ કિયે હે. તાતેં મુકુટમેં અનેક ભાવ હે. ભક્તનકો અનેક રસ બોધનકો સુચન કરત હે. મુકુટમેં ચતુર્વીધ મંડલ હે. ચાર્યો ભક્તનકે ભાવરૂપી, તાતેં નિત્ય લીલામેં સદા મુકુટકો શ્રુંગાર હે. અથવા મુકુટકે શિખર ભાગમેં મણી ત્થા તુરરા હે. સો શ્રીસ્વામીનીજીકો સ્વરૂપ હે સો સર્વોપર હે, તાસોં મુકુટમણી કહત હે. તથા મુકુટકે મધ્ય મંડલાવર્તી હે, સો મધ્યનાયક શ્રીસ્વામિનીજી હે. તથા મુકુટકે દોઉ કોનામેં દોઉ મણી હે. અથવા મોતી લટકે હે, સો રૂસીરૂપા શ્રુતિરૂપા દોઉ યુથપતિ વિહાર કરત હે. રસમત્ત હોય લટકી રહે હે. મુકુટકી ટોપી હે, સો શ્રી યમુનાજીકો સ્વરૂપ હે. તાતેં મુકુટકે ઉપરકે ભાવમેં ચાર્યો ઓરતેં મોરપીચ્છકી રેખા ખુલી હે, સો કોટાનકોટિ વ્રજભક્તનકો ભાવ હે. યહ શ્રુંગાર શ્રીસ્વામિનીજીકો ભાવાત્મક હે. તાતેં સર્વોપરિ હે. અથવા વિરહ હર્ષ કરિ, ઉત્સાહ કરિ, આનંદ અનુરાગકી સંગ હોય. રેખા ઉર્ધ્વભાગકો ચઢી હે. તામેં ચાર્યો રંગ ભાસ્યમાન હોત હે. સો ચાર્યો યુથકે અનુરાગ વર્ણ આવર્ણ અંતરભાવ સહીત હે ચતુર્વીધ રંગમેં અનેક ઝાંઈ સહીત ભાસ્યમાન હોત હે. એસે મુકુટમેં અનેક ભાવ હે. કહાંતાઈ લીખેજાય ? એસે અનેક સૌંદર્યતા સહીત ભાવ મુકુટ ધારણ કીયે હે તાતેં પ્રભુજીકી કોટીગુની શોભા પ્રગટ હોતભઈ બે.
 
શ્રી પુરૂષોત્તમજીને મોર પીચ્છકો શિરોભૂષણ ધારણ કિયે હે, તાતેં મયુર ધન્ય હે. સો મયુરકો સ્વરૂપ કોનસો નિરૂપણ હોય શકે ? જીનકો કંઠ પરમ મધુર, સ્વરૂપ પરમ સૌંદર્ય, નૃત્ય કલામેં પરમ ચતુર, ઉર્ધ્વરેતસ, સ્વવિષય રહિત, એસે એસે અનેક ગુણ હે. અતિ અલૌકિક સ્વરૂપ હે. અનુગૃહતે ભાસ્યમાન હોયગો. તાતેં શ્રી પ્રભુજીને મોર પંખકો મુકુટ ધારણ કિયે હે. તથા વ્રજભક્તનકે ભાવાત્મક સકલ શ્રુંગારમેં મોરપંખ ધારણ કરત હે. અરૂ શ્રી યશોદાજીકે ભાવ સંબંધમેં ટોપીકો શ્રુંગાર હે. તામેં ચંદ્રીકા ધારણ નહિ કરત હે. કેવલ બાલભાવ મુખ્ય હે. એસે અનેક ભાવસું રસપુજ જો મુકુટ તિનકો ધારણ કરિ, પરમ માધુરી મુરત દર્શન કબ દેઈંગે ? એસો સમય કબ આવેગો ?
 
અબ શ્રી હરિરાયજી કહત હે જો મેરે નિજપતિ શ્રીકૃષ્ણ કેસે હે ? જીનકે કેશ પાશ કેસે શોભા દેત હે ? માનો નિલ શ્યામઘન, સચ્ચીકન, સ્વચ્છ, નીર્મલ હે સો પરમ સુંદર શોભા સહીત શીખાકો જુડા બાંધ્યો હે. સો યાતેં જો સકલ ભક્તનકે મનકી કટાક્ષ અવલોકન કરત હે. સન્મુખ આવતહી મુકુટ પર દ્રષ્ટિ પરત હે, સો મુકુટકે વિશે નાના પ્રકારકે ચિત્ર વિચિત્ર અનીર્વચનીય શોભા દેખીકે વ્રજભક્તનકે મન શીખાભુષણ મુકુટકે વિશે આરોપીત ભયે હે. યા ભાંતિ સકલ ભક્તનકો મન એક કામરસ ભાવાપન્ન કીયે બાંધે હે. સો સૌંદર્ય ફંદામેં બાંધે, જો કહું ભક્ત અન્ય પરત્વ નહિં હોય. મનકી અન્ય ગતિ હોય તો રસાભાષ હોય જાય તાતેં અપને સ્નેહપાસ અનુરાગ રંગ રંજીત કરી બાંધે હે. ખેદ કરીકેં બાંધે નહિં હે. તાતેં જુડો બાંધ્યો હે. અથવા શીખા જુડા , શોભા દેત હે, માનો નીલ સ્યામ, પરમ અલૌકિક પરવતકી શીખર ઉદયભઈ હે તાપેં કોટિ સૂર્યરૂપ તેજ- પ્રકાશીત હોય રહ્યો હે. મણીન કરી જટીત એસે મુકુટ રૂપી સૂર્ય ઉદય ભયો હે. સો શોભા અલૌકિક પ્રગટ ભઈ હે. અથવા પૂર્ણમાસી સરદ રિતુકો પૂર્ણચંદ્રમાં કામિની સુખદાયક ઉદય ભયો હે. સો શોડષ કલા કોટિ કલા કરિ ઉદય ભયો હે. તાતેં શીખાકે અનેક ભાવ ભરે હે.
 
અબ શ્રી હરિરાયજી કહત હે જો “કુન્ત લાવર્ણાનનમ્” યામે તો અનેક ભાવ હે સો કાહેતે જો જીતને લંબે કેશપાશ હે સો જુડામેં ગૂંથકે બાંધે હે. અરૂ છોટે છોટે જો કેશ હે. તાકું કુન્તલ કહત હે. અથવા કુંડલીકૃત હે. સો કુન્તલ અનેક મંડલાકાર હોય શ્રીમુખકો આવર્ણ હોય, ઘેર રહે હે, લપટ રહે હે, ચાર્યો ઓરસોં આનન જો શ્રી મુખ, સો કુન્તલસોં આવર્ણીત શોભા પાવત હે. માનો નીલકમલ રૂપ જો મુખારવિંદ, તાકી શોભા પ્રકાશ પ્રફુલ્લીત દેખિકેં, પરમ અનીર્વચનીય માધુર્યામૃત મકંરદ રસપાન કરનકોં, અલિ જો ભ્રમર તિનકે બચ્ચાનકો સમુદાય આયકેં, રસપાન કરત હે. સો મકંરદ રસપાન કરકેં- મત્ત, ઉન્મત રસ આનંદમેં છકે, સ્થિર ભૂત હોય રહે હે. દેહાનુસંધાન ભુલ ગયે હે, તાતે પુનઃ ઉડવેકો સામર્થ્ય રહ્યો નાહિં હે તાતેં સ્થિર હોય રહે હે. અથવા સ્યામ જો અલક, તીનકે મંડલ મેઘ સ્યામ ઓર ઈન્દુ સો શ્રીમુખ ચંદ્રમા, સો કોટિ કલાકરિ પ્રકાશીત હોય રહ્યો હે, તાકી શોભા કહિવેકો સામર્થ્ય કાહુકો નાહિં હે. અથવા શ્રી મુખકે ઉપર સ્યામ કુન્તલ હે, સો ભાવાત્મક સ્વરૂપાત્મ ક હે, સો વ્રજભક્તનકે મનરૂપી ભ્રમર અનેક એકત્ર બોય કેં, શ્રીમુખ કમલકોં પ્રકાશીત દેખીંકે- મકરંદ રસપાન કરનેકોં આયે હે. સો સદા સર્વદા સર્વ કાલકે વિષે નિશંક હોય રસપાન કરત હે. તાતે શ્રીમુખ અત્યંત શોભા પાવત હે. તાતેં સૌંદર્ય તાંકી અવધી, શોભાકો સમુદ્ર, એસે શ્રીમુખકો દર્શન શ્રીપ્રભુજી મોકો કબ દેંગે ? એસેં શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ ભાવના કરત હે. યા ભાંતિ પ્રથમ શ્લોકકો ભાવાર્થ- શ્રી ગોપેશ્વરજીને નિરીપણ કિયો.

 

 
copyright @ shrivallabhanugrah.com     Powered By: Kumbh Design Inc.