દિવ્ય પ્રેમકા મહત્વ
spacer
spacer

 

જીન પ્રેમ રસ ચાખા નહી અમૃત પીયા તો ક્યા હુવા ।
યદી ઇસ્કમેં શિર ના દીયા જુગ જુગ જીયા તો ક્યા હુવા ।।
જોગી ઓર જંગમ બને, કપડા રંગાકર પહેનતે ।
વાકીફ નહી ઉસ હાલસે કપડે રંગેતે ક્યા હુવા ।।
દેખી ગુલ્સતાં વાહતા મતલબ ન પાયા શેખકા ।
સારી કીતાબો યાદ કર પઢ કર મુવા તો ક્યા હુવા ।।
કાજી ઓર હાજી બને ફાજીલ બને તો ક્યા હુવા ।
દિલકા દિવાના ના બના દાના બના તો ક્યા હુવા ।।
જીસ ઇસ્ક કે દરીયાવમેં ગરકાવ તું હોતા નહી ।
ગંગા યમુના ગોદાવરી ન્હાતા ફીરા તો ક્યા હુવા ।।

 

 
copyright @ shrivallabhanugrah.com     Powered By: Kumbh Design Inc.