પ્રભુ પ્રેમીઓકા સંન્યાસ
spacer
spacer

સંકલન : પથિક

મેરો મન ગોવિંદ સો માન્યો તાતે જીય ઓર ન ભાવે ।
જાગત સોવત યહ ઉત્કંઠા, કોઉ વ્રજ નાથ મિલાવે ।।1।।
બાઢી પ્રીત આન ઉર અંતર, ચરણ કમલ ચિત દીનો ।
કૃષ્ણ વિરહ ગોકુલકી ગોપી, ઘરહી મેં વન કીનો ।।2।।
છાંડ આહારવિહાર સબે સુખ, ઓર ન ચાહત કાઉ ।
‘‘પરમાનંદ’’ બસત હે ઘરમેં, જેસે રહત બટાઉ ।।3।।
♦ ♦ ♦
કાગદ તો કરતે ન ઉઠે; કર લેખનીકે પદ કોન ઉઠાવે ।
પ્રિતમ દ્રષ્ટિ પરે જબતે, છબિ છાય રહી અખિયન ઝર લાવે ।।1।।
પ્રેમ સખી ! મધકી મખીયાં, મન જાય ફસ્યો ફિર હાથ ન આવે ।
મૂરત શ્રીનંદનંદકી, લીખતે ન બને લિખહી બન આવે ।।2।।

 

 
copyright @ shrivallabhanugrah.com     Powered By: Kumbh Design Inc.