ભગવત્ કૃપાનું લક્ષણ
spacer
spacer

મધુરમ્

ભગવત્ કૃપા અવ્યક્ત છે, એટલે આપણે તેને સમજીએ- ઓળખીએ. પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટેના જે જે પ્રયત્નો થાય છે, થઈ રહ્યા છે, તેમાં ભગવદ્ કૃપા વ્યાપ્ત જ રહે છે. એટલે કે સેવા, સ્મરણ, ગુણગાન, લીલા-શ્રવણ વિગેરે જે જે સાધનો આપણે કરીએ છીએ તે ભગવદ્ કૃપાના કારણે જ થાય છે.પ્રભુએ આપણો સ્વકીયત્વે અંગીકાર કર્યો છે તેનું એજ લક્ષણ છે કે, સેવા સ્મરણાદિ સાધનોમાં આપણી વધુને વધુ અભિરૂચી થતી રહે આપણો જ્યારથી અંગીકાર કર્યો છે ત્યારથી જ આપે પોતાની કૃપા શક્તિનો આપણા હદયમાં પ્રવેશ કરાવ્યો છે. અને પ્રિયતમને યોગ્ય બનીએ તેવી અવસ્થા, સેવા, સ્મરણાદિ સાધનો દ્વારા આ કૃપા શક્તિ સિધ્ધ કરી રહેલ છે.

સંસાર સાગરમાં પડેલા અને સ્વરૂપથી વિમુખ એવા આ જીવમાં એવી કઈ શક્તિ છે કે પ્રભુની કૃપા વિના પ્રભુ પ્રાપ્તીના સાધનો કરી શકે ? સ્વકીયત્વે આપણો અંગીકાર કરેલો હોવાથી પોતાની કૃપા શક્તિનો હદયમાં પ્રવેશ કરાવી પોતાની પ્રાપ્તી માટેનાં સાધનનો આપ કરાવી રહેલા છે એમ નિશ્ચયાત્મક માનવું જ. તેમજ નિત્યસખા પ્રભુ આપણા હદયમાં ભાવાત્મક સ્વરૂપથી પ્રગટ થવાની જ્યારે ઈચ્છા કરે છે ત્યારે કૃપા શક્તિ દ્વારા સેવા-સ્મરણ આદિ સાધનો વધુને વધુ પ્રમાણમાં કરાવે છે. એટલે સેવા-સ્મરણ આદિમાં રૂચી થવી એજ ભગવદ્ કૃપાનું લક્ષણ છે.

 
copyright @ shrivallabhanugrah.com     Powered By: Kumbh Design Inc.