મન-પ્રબોધ
spacer
spacer

- મધુકર

રે મન ! સમજ સમજ તુ મેરા ।
તોડ દે નાતા માનવસે યહાં નહી કોઇ તેરા ।।1।।
દુનીયા હે મુસાફરખાના કહાં ડારે હમ ડેરા ।
જહાં પાંવ રખ્તે હે તહાં તહાં હોત કંટકકા ઢેરા ।।2।।
જગત સબે અપને મતલબકે, લૂંટ લેગા ધન તેરા ।
જનમ જનમ કા સચ્ચા સાથી, કરત હે હૃદય બસેરા ।।3।।
યોગીન બનકર પેઠજા ભીતર ખોજ લે પ્રિતમ પ્યારા ।
પિયુ પિયુ કી પ્રણય દર્દભરી કર તું અખંડ પુકારા ।।4।।
ચકોર બનકર પિય મુખ ચંદ્રકા અમૃત પીના અનેરા ।
વિટપ વિટપ પે દિવ્ય દ્વિજોકા સુન જે મધુર ટહુકારા ।।5।।
સૌરભ પ્રસરીત દિવ્ય કુંજોમેં મસ્ત ફીરના રેન સવેરા ।
મહા સૌન્દર્ય વલ્લભાઓકા જહાં હે યૂથ અપારા ।।6।।
માધુર્યતા કા હે ખજાના મૂલ કા વતન તિહારા ।
“માધુરી” તલફૂત પ્રિય મિલનકું
અબ નહી કરના અવેરા ।।7।।

 

 
copyright @ shrivallabhanugrah.com     Powered By: Kumbh Design Inc.