પરમ ભગવદિય શ્રી કંચનભાઈ ગાંધીના (સત્તસંગમાં આપેલા સ્વતંત્ર લેખો)
(વડોદરાના વતની)
spacer
spacer
  પુષ્ટિમાર્ગમાં ભાવ-ભાવનાનું મહત્વ
  પુષ્ટિમાર્ગ તત્સુખાત્મક છે
  પુષ્ટિજીવનું કર્તવ્ય
  પુષ્ટિ જીવે આચરવા જેવી વાતો
  ધર્મ-ધર્મિ સ્વરૂપ નિરૂપણ
  આશરો એક દ્રઢ
  પુષ્ટિમાર્ગિય સેવા પ્રભુને પ્રગટ કરવા માટે છે
  પરમ ફલરૂપ વિરહ
  પુષ્ટિ જીવ માટે પ્રગટ સ્વરૂપ કયું ?
  સેવાફલ
  પુષ્ટિ જીવ પ્રભુના સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ ક્યારે કરી શકે ?
  શ્રી મહાપ્રભુજીના બેઠકજીમાં ઝારીજી ભરી આવ્યા !
  પુષ્ટિ જીવે સદા ધ્યેય પ્રાપ્તિની ચિંતા કરવી
  પરમ ફલ રૂપ વિરહ
  શ્રીમહાપ્રભુજીનાં સિદ્ધાંતનું ઉલ્લંઘન એ જ અપરાધ
  વિષમકાળ અને પુષ્ટિમાર્ગ
  પુષ્ટિમાર્ગીય સેવા પ્રભુને પ્રગટ કરવા માટે છે.
  આશરો એક દ્રઢ :
  પુષ્ટિમાર્ગમાં તાપભાવ જ ફલરૂપ છે
  સ્વરૂપ નિષ્ઠા
  પુષ્ટિમાર્ગમાં ભાવ-ભાવનાનું મહત્વ
  શ્રીવલ્લભ વસ્તુતઃ કૃ્ષ્ણ એવ
  પુષ્ટિ વૈષ્ણવ અને શ્રાદ્ધ
  પુષ્ટિ આશ્રય અને સર્વાત્મ ભાવ
  સ્વરૂપજ્ઞાન વિનાની સેવા ક્રિયાત્મક છે !
  પુષ્ટિમાર્ગમાં કેવલ સ્વરૂપ જ્ઞાન જ ફલરૂપ છે
  શ્રીવલ્લભની વાણી અમૃત અને અગ્નિબીજથી પૂરિત છે.
  શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપ નિર્ણય
  વિદ્યમાન આનંદ તજ ક્યોં ચલત અપાથે
  શ્રીવલ્લભની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન !
  પુષ્ટિ માર્ગમા તાપાત્મક ગુણગાન ફલરૂપ છે
  પરોક્ષ ફલાત્મક માર્ગ
  પ્રભુ પ્રાપ્તિ કેમ થતી નથી ?
  સારસ્વત કલ્પમાં પ્રભુના રાસનું સ્વરૂપ
  પુષ્ટિમાર્ગમાં આવી મેં શું પ્રાપ્ત કર્યું ?
  પુષ્ટિનું ધ્યેય અવાંતર ફલની પ્રાપ્તિ છે
  શ્રીવલ્લભ વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ
  પરમ ફલરૂપ વિરહ
  અષ્ટાક્ષર મહામંત્રનું રહસ્ય
  “સેવ્ય, સેવક અને સેવા”
  વ્રજયાત્રા
  શ્રી રજોબાઈનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ
  સેવાનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ
  વર્તમાન સમયમાં 84/252 વાર્તાઓની ઉપયોગીતા
  પુષ્ટિજીવનું કર્તવ્ય
  પુષ્ટિમાર્ગમાં ગૃહસેવાનું મહત્વ
  એક વાર આવો શ્રીવલ્લભ !
  પુષ્ટિમાર્ગમાં સેવાજ ફલ છે
  પુષ્ટિમાર્ગનો શિખર સિદ્ધાંત
  પુષ્ટિ માર્ગમાં ભાવ જ પરમ ફલરૂપ છે.
  ભગવદ પ્રાપ્તિમાં વિલંબ કેમ ?
  પુષ્ટિ માર્ગમાં તાપાત્મક ગુણગાન ફલ રૂપ છે
  વિદ્યમાન આનંદ તજ કયોં ચલત અપાથે
  પુષ્ટિમાર્ગમાં સેવાની મેંડનું સ્વરૂપ
  પુષ્ટિ જીવનું ધ્યેય સ્વરૂપઃ
  ભગવદીય કો સંગ સર્વદા કરનો...
  પુષ્ટિમાર્ગ પરોક્ષ ફલાત્મક છે.
  સેવાફલ
  પુષ્ટિદૈવી જીવે મનન કરવા યોગ્ય છે
 
 
 
copyright @ shrivallabhanugrah.com     Powered By: Kumbh Design Inc.