પરમ ભગવદિય શ્રી પ્રાણજીવનભાઈ પટેલ (ભાવનગરના વતની)
શ્રી વલ્લભપાદ્પદ્મમિલિન્દના (સત્તસંગમાં આપેલા સ્વતંત્ર લેખો)
spacer
spacer
  “દેહિ દાસ્યમ્” નું સ્વારસ્ય”
  શ્રી વલ્લભ સ્વરૂપ મહિમા, માધુરી
  તાપાત્મક દૈન્ય
  પ્રશ્નોત્તર
  પત્રોત્તર
  દુર્લભ અને અણમોલ તત્વ
  દિવ્ય પ્રેમપથ
  આધિદૈવિક દેહની સિદ્ધિ
  પ્રભુનો કરૂણા-ધર્મ
  શુદ્ધા પ્રેમ્ણાતિદુર્લભા
  શ્રીકૃષ્ણદાસ મેઘનજીની વાર્તાજી (ભાવસિંધુ)
  પ્રભુ પ્રેમીઓને ચેતવણી
  તાપાત્મક રસભર્યા ગુણગાનનું અચિન્ત્ય મહત્વ
  હરિનામ - રસાયન
  હું કોણ ?
  લુંટેરાઓની દુનિયામાં પ્રભુ પ્રેમીજનની સ્થિતિ
  અરે પથિક ! આસુરી મનને પહેચાન
  વાસનાનું તાંડવ નૃત્ય
  પુષ્ટિ પ્રભુકી પહેચાન
  પ્રતિષ્ઠાના ચાહકોને
  શ્રીવલ્લભનો દ્રઢ આશ્રય
  "પ્રતિષ્ઠાના ચાહકોને"
  સુખિયા માલણ
  'ફીક્સ'નું ખાતું ખોલાવીએ :
  અહંકાર દૈવીજીવનો જાલીમ શત્રુ
  દિવ્ય પ્રેમકા મહત્ત્વ
  કર્મત્યાગ અથવા શુદ્ધ પુષ્ટિ ભક્તનું સ્વરૂપ
  અનુગ્રહ માર્ગના પ્રણેતા
  દિવ્ય લીલા કર્તાહર્તા શ્રીવલ્લભ
  પ્રેમ વિના સબ પચિ મરે, વિષય વાસના રોગ સખા સુન શ્યામ કે
  પુષ્ટિ પથ-પથિક
  દિવ્ય પ્રેમની એકાંગી સાધના
  રતિ પથ પથિકોનો "સર્વાત્મભાવ"
  'ચતુઃશ્લોકી' પ્રાક્ટય હેતુ
  સ્વતંત્ર પ્રમેય બલ
  ભગવત્ કૃપાનું લક્ષણ
  અલૌકિક સામર્થ્ય
  શ્રી વલ્લભનું અતિ નિગૂઢ સ્વરૂપ
  સત્સંગ સૌરભ
  પ્રભુ પ્રેમીઓકા સંન્યાસ
  તાર્દશી ભક્તનકો સ્વરુપ
  પ. ભ. પદ્મનાભદાસના પદની ટીકા
  નિત્યલીલા અનુભવના સ્થાયીભાવનું અધિષ્ઠાન
  આસક્તિનું સ્વરૂપ
  આનંદના મહોદધિ શ્રીવલ્લભ
  વેઠિયાઓનો પરિચય
  શ્રીવલ્લભ નામ ભલો
  પ્રભુ પ્રાગટ્ય હેતુ
  પુષ્ટમાર્ગિનો શિખર સિધ્ધાંતઃ કર્તવ્ય નિષ્ઠા
  ।। અસહાય શૂર ।।
  અવગાહનીય પત્ર
  પ્રેમીનો પ્રલાપ
  "રતિપથ પથિકોકા સન્યાસ"
  પુષ્ટિમાર્ગનો શિખર સિધ્ધાંતઃ કર્તવ્યનિષ્ઠા
  અરે પથિક ! આસુરી મનને પહેચાન
  ।। શ્રીવલ્લભ ચરણ કમલ મહિમા ।।
  પ્રશ્નોત્તર
  'મધુકર'
  પ્રશ્નોત્તર
  પ્રશ્નોત્તર
  દિવ્ય - પ્રેમ - પથ
  પ્રશ્નોત્તર
  (આત્મીય સાથે પ્રાણપ્રેષ્ઠની વાર્તાનું અવતરણ)
  અષ્ટાક્ષર મહામંત્રનો અગમ્ય-અમિત મહિમા
  પ્રશ્ન અને સમાધાન
  પત્રોત્તર
  પ્રશ્નોત્તર
  અલૌકિક સામર્થ્ય
  શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું ધ્યાન
  સેવામાર્ગની અદભૂતતા
  મુસાફર જાગતે રહેના
  કૃષ્ણ-નામ મહિમા
  પુષ્ટિ પથ - પથિક
  પુષ્ટિ પથ-પથિક
  ભૂત - પિશાચનો ઉદ્ધાર
  પુષ્ટિ પથ - પથિક
  પુષ્ટિ પથ પથિક
  બડેનકી બાની
  સ્વયશોગાન સંહૃષ્ટ હૃદયાંભોજ વિષ્ટર :
  શ્રીસર્વોત્તમ સ્તોત્રનો અનિર્વચનીય મહિમા
  પરમ પુરૂષાર્થ ભગવદ્ સાક્ષાત્કાર
  પુષ્ટિ પથ - પથિક
  અલૌકિક સામર્થ્ય
  દુઃખમાં પ્રભુ-સ્મરણ
  કહો, કૌનપે જૈયે હો…
  દેખો દુર્મતિ યહ સંસારકી
  દીનતાની ભાવના
  આસુરી મનકી પહેચાન
  "સ્વદોષનો વિચાર"
  મન-પ્રબોધ
  અવહાગનીય પત્ર
  શ્રી વલ્લભનું અતિ નિગૂઢ સ્વરૂપ
  નામ-સ્મરણ મહિમા
  દિવ્ય પ્રેમની એકાંગી સાધના
  આસક્તિનું સ્વરૂપ -
  ભગવત્ કૃપાનું લક્ષણ
  નિત્યલીલા અનુભવના સ્થાયીભાવનું અઘિષ્ઠાન
  સત્સંગ સૌરભ
  શ્રી વલ્લભનું સ્વતંત્ર પ્રમેય સ્વરૂપ
  પુષ્ટિફલનું સ્વરૂપ અને પ્રાપ્તીની વિચારણા
  "ભવ રોગને મટાડનાર હરિ નામ રસાયણનું પથ્ય"
  અહંકાર દૈવીજીવનો જાલીમ શત્રુ
  "સત્સંગ"
  કૃષ્ણ-નામ મહિમા
  શુદ્ધ પુષ્ઠિ ભક્તિનું સ્વરૂપ
  દિવ્ય પ્રભુ પ્રેમનું સ્વરૂપ અને પ્રાપ્તી
  દિવ્ય પ્રભુ - પ્રેમનું સ્વરૂપ અને પ્રાપ્તી
  નામ-સ્મરણ મહિમા
  પ્રણય પથિકોકી મંજિલ
  દિવ્ય પ્રેમ સ્વરૂપના સાક્ષાત્કારની સાધના
  દિવ્ય પ્રેમ સ્વરૂપના સાક્ષાત્કારની સાધના
  દિવ્ય પ્રેમ સ્વરૂપના સાક્ષાત્કારની સાધના
  દિવ્ય પ્રેમ સ્વરૂપના સાક્ષાત્કારની સાધના
  'ગૂઢ તત્વ'
  અલૌકિક સામર્થ્ય
  પુષ્ટિ પથ-પથિક
  કેદખાનામાંથી મુક્તિ
  પુષ્ટિ પથ - પથિક
  સત્સંગ સૌરભ અથવા સિદ્ધાંત નવીનત
  પુષ્ટિ જીવનનું ગૌરવ
  અવગાહનીય પત્ર
  પરમ પુરુષાર્થ વિરહ
  ચતુઃશ્લોકી
  સેવા ફલ
  અવગાહનીય પત્ર
  અવગાહનીય પત્ર
  પુષ્ટિ ભક્તનું ધ્યેય નિત્યલીલાસ્થ સ્વરૂપ
  પ્રશ્નોત્તર અને કૃપાની પહેચાન
  સત્વરે પ્રભુ પ્રાપ્તિમાં નિશ્ચય પૂર્વકના કર્તવ્યનું મહત્વ
  નામ-સ્મરણ મહિમા
  મહા રસ-સિંધુ શ્રીવલ્લભનું સ્વરૂપ-અવગાહન
  પ્રશ્નોત્તર
  અવગાહનીય પત્ર
  દિવ્ય પ્રેમ પથ
  દિવ્ય પ્રેમ પથ
  પ્રણય વેદીમાં આહુતી
  મહાનુભાવ શ્રીપદ્મનાભદાસજીના પદનો ભાવાનુવાદ
  પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે ગોપીજનોનું શાસ્ત્ર
  ભગવદ્ કૃત પ્રતિબંધની નિવૃત્તિનો પ્રકાર
  પરમ પુરુષાર્થ વિરહ
  પરમ પુરુષાર્થ વિરહ
  પરમ પુરુષાર્થ વિરહ
  શ્રી વલ્લભાગ્નિ પ્રક્ટીત પુષ્ટિ ભક્તિમાર્ગની સર્વોત્કૃષ્ટતા
  ગૂઢ તત્વ
  આત્માયોગથી હૃદયસ્થ સ્વરૂપનો અનુભવ
  શ્રી મહાપ્રભુજીકે પુષ્ટિમાર્ગકી વિશેષતા
  પ્રભુ પ્રેમીઓકા સંન્યાસ
  પુષ્ટિ ભક્તનું ધ્યેય નિત્યલીલાસ્થ સ્વરૂપ
  દિવ્ય પ્રેમકા મહત્વ
  નિવેદનના સ્મરણનું રહસ્ય
  સંસાર - સાગર તરવાની નૌકા
  શ્રી વલ્લભ ચરણરેણુનું સ્વરૂપ
  શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ પ્રણીત નવમ શીક્ષાપત્ર તાકો ભાવાર્થ
  શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ પ્રણીત નવમ શિક્ષાપત્ર તાકો ભાવાર્થ
  'અકુતોભય' અર્થાત્ 'મૃત્યુ પર વિજય'
  પ્રશ્નોત્તર
  સ્ત્રીશુદ્ધાદ્યુદધૃતિક્ષમઃ - શ્રીવલ્લભ
  પ્રશ્નોત્તર
  દિવ્ય પ્રેમકા મહત્વ
 
 
 
copyright @ shrivallabhanugrah.com     Powered By: Kumbh Design Inc.